Rekisteriseloste

Yleistä


Koulutettu hieroja, terveydenhuollon ammattilaisena ja yrittäjänä, kerää asiakkaistaan hoidon ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Parturi-kampaaja ammatinharjoittajana kerää asiakkaistaan palvelun ja asiakassuhteen kannalta olennaiset tiedot. Ammatinharjoittaja on vastuussa keräämistään asiakastiedoista, niiden säilyttämisestä ja suojaamisesta. Ammatinharjoittaja on vaitiolovelvollinen ja asiakastiedot ovat lain mukaan salassa pidettäviä.

Tietosuoja-asetus, josta käytetään myös nimitystä GDPR eli General Data Protection Regulation tulee voimaan toukokuussa 2018. Siitä alkaen henkilötietojen käsittelyn on oltava tietosuoja-asetuksen mukaista kaikissa yrityksissä.Rekisterinpitäjä
hiusILO&hieronta
Asemantie 13, 2.kerros
57100 Savonlinna
Y-tunnus 1707936-8

Rekisteristä vastaa
Marja Kilpeläinen
Asemantie 13,2.kerros
57100 Savonlinna
044-7487456/työ

Rekisterin nimi
hiusILO&hieronnan asiakasrekisteri

Henkilötietojen käyttötarkoitus
Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksena on turvata asiakkaalle mahdollisimman hyvä ja turvallinen hoito/palvelu, sekä toimiva asiakassuhde. Kerättävät tiedot ovat tarkoitettu potilasturvallisuudesta huolehtimiseen, palveluiden tuottamiseen asiakkaalle, asiakassuhteen ylläpitämistä ja kehittämistä varten. Kerättäviä tietoja käytetään hiusILO&hieronnan ja asiakkaan väliseen viestintään.

Noudatettavia lakeja
Henkilötietolaki 523/1999
Kuluttajansuojalaki 393/2014
Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 559/1994
Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992

Rekisteriin kirjattavat tiedot:
Henkilötiedot: etunimi, sukunimi, syntymäaika, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite
Terveydentilaa koskevat tiedot: hierontaan tulosyy, hieronnan kontraindikaatiot, asiakkaan terveydentila ja käyttämät lääkkeet, allergiat, leikkaukset ja vammat, raskaus, aikaisemmat hoidot sekä asiakkaan antamat lisätiedot
Hoito-/ palvelutapahtumaa koskevat tiedot: asiakkaan hoidon alkutilanne, tehdyt testit, hoitoajat, annettu hoito, muistiinpanot, tapaamiset, tehdyt väri/kihara käsittelyt sekä asiakkaan antamat lisätiedot
Asiakkaan antamat lisätiedot: työn luonne, harrastukset, arki- ja työpäivän ergonomiaan liittyvät asiat sekä muu sellainen tieto, jolla on merkitystä hoidon/palvelun suunnittelussa ja toteutuksessa.
Suostumus suoramarkkinointiin ja mainontaan: sähköpostiosoite tai puhelinnumero
Asiakkaan luvalla yhteystietoja käytetään palveluihin, tarjouksiin ja tapahtumiin liittyvään tiedottamiseen ja mainontaan. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen käyttäminen tähän tarkoitukseen milloin tahansa.

Tietojen kerääminen
Tiedot kerätään asiakkaan yhteydenotoista, asiakastietolomakkeesta, alkuhaastattelusta sekä hoidon/palvelun aikana saaduista lisätiedoista sekä käydyistä keskusteluista. Henkilötietoja voidaan päivittää myös julkisista rekistereistä.

Tietojen luovuttaminen
Tietoja ei luovuteta hiusILO&hieronnan ulkopuolelle, ilman asiakkaan kirjallista lupaa. Tarvittaessa potilasasiakirjat luovutetaan pääsääntöisesti kopioina ja luovuttamisesta tehdään aina merkintä asiakirjaan.
Tietoja voidaan luovuttaa vain lain sallimissa rajoissa viranomaisille.

Henkilötietojen luovuttaminen EU-maiden ulkopuolelle
Potilastietoja ei siirretä, säilytetä tai luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Henkilötietojen tarkistus
Asiakkaalla on henkilötietolain 26 §:n mukaisesti oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja asiakasrekisteriin on tallennettu. Pyyntöä tehdessä rekisteröidyn pitää todistaa henkilöllisyytensä. Tietojen tarkistuksesta tehdään aina merkintä asiakastietoihin.

Oikeus vaatia tiedon korjaamisesta
Pyynnön virheellisen tiedon korjaamisesta voi tehdä ottamalla yhteyttä hiusILO&hierontaan.

Tietojen poisto
Asiakkaalla on oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa tietosuoja-asetuksen mukaisesti. Pyyntö täytyy tehdä kirjallisena ja asiakkaan on todistettava henkilöllisyytensä. Asiakkaan tiedot eivät kuitenkaan poistu rekistereistä, joiden säilyttämistä säätelee laki potilaan asemasta ja oikeuksista.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään hiusILO&hieronnan henkilökuntaan kuuluvalle henkilölle, jonka toimenkuvaan ja tehtäviin käyttöoikeus liittyy.
Sähköinen rekisteri sijaitsee Tehden oy:n palvelimella. Asiakkaan täyttämä asiakastietolomake säilytetään lukitussa paikassa, erillään sähköisesti tallennetuista tiedoista.